BRYGGAN
REDERIER
FARTYGSINDEX
TILLBAKAHILLERSTRÍMS
RED AB HELSINGBORGKällor

HILLERSTRÖMS REDERIER


I början av 1890 investerar Nils Christian Corfitzon i ett eget fartyg, skonerten BETTY. Redan 1896 får en 14-årig yngling anställning i den nystartade rederirörelsen, nämligen Otto Hilding Hillerström. När N C Corfitzon avlider 1913 blir det Hillerström som övertar Corfitzons efterlämnade bolag och fartyg. Huvudbolaget har namnet Rederi AB Helsingborg med bokstaven H i skorstenen. Med tiden blev det nog så att de flesta läste detta "H" som Hillerström, det namn som vanligen användes för de bolag som ingick i den Hillerströmska rederirörelsen. O H Hillerström var med i rederiets ledning fram till 1960. Han avled 1965 och rederirörelsen övertogs då av sönerna Folke och Carl-Otto.
Efter att inledningsvis endast ha haft segelfartyg i sin flotta inleddes ångfartygsepoken 1895 genom bildandet av Rederiaktiebolaget Helsingborg. Detta rederi blev en framgång för ägarna men istället för att expandera valde Corfitzon att starta nya rederibolag som t.ex. Rederi AB Luggude. Hillerström ombildar 1921 sin rederirörelse men den nya rörelsen övertar namnet Red AB Helsingborg. Värt att notera är att Bernhard Ingelsson, Transmarins legendariske redare, ingick i den nya styrelsen. Hillerström och Transmarin tycks ha följts åt genom historien genom fram till det sista årens samarbete i bolaget Transhill.
Från starten drevs bolagets fartyg i traditionell trafik med skogsprodukter till England och kontinenten och kol/koks som returlast. Efter hand kom även atlanttrafiken att få betydelse för rederiet. Efter andra världskriget gav sig Hillerströms in på linjetrafik mellan Australien och Japan/sydostasien. Det var denna trafik som kom att bli helt dominerande fram till bolagets avveckling. Det blev alltså ett Helsingborgsrederi som namngav sina fartyg efter grekiska öar som sysselsattes i fjärranösterntrafik.
Under slutet av 60-talet och fram mot mitten av 70-talet avvecklas bolaget efterhand. Kring 1975 har samtliga egna fartyg sålts.
Några närmare upplysningar om bolagets sista tid har jag inte och är därför tacksam för information som gör denna text mer heltäckande.
Red AB Malmöhus, Malmö, ägdes av Otto Hillerströms bror Ture. Fartyget M/S Hillersborg tas av denna anledning med i denna sammanställning.

ÅLDERSORDNING
S/S EL DORADO 1883
S/S EROS 1905
S/S BELOS 1905
S/S CONSUL OLSSON 1905
M/S CITOS 1948
M/S DELOS 1952
M/S MILOS 1956
M/S RHODOS 1958
M/S HILLERSBORG 1959
M/S SAMOS 1960
M/S TENOS 1960
M/S ANDROS 1965
M/S LEMNOS 1966
M/S MILOS 1967
M/S ANDROS 1968
BOKSTAVSORDNING
M/S ANDROS 1965
M/S ANDROS 1968
S/S BELOS 1905
M/S CITOS 1948
S/S CONSUL OLSSON 1905
M/S DELOS 1952
S/S EL DORADO 1883
S/S EROS 1905
M/S HILLERSBORG 1959
M/S LEMNOS 1966
M/S MILOS 1956
M/S MILOS 1967
M/S RHODOS 1958
M/S SAMOS 1960
M/S TENOS 1960