BRYGGAN
REDERIER
FARTYGSINDEX
TILLBAKAGOTLANDSTRAFIKENKällorGOTLANDSBOLAGETVykort föreställande rederiets kontor i Visby

ÅNGFARTYGSBOLAGET GOTLAND - ÅNGFARTYGSAKTIEBOLAGET GOTLAND
REDERI AB GOTLAND

Henric Gyllenram, Gotlands landshövding, tar 1865 initiativ till att bilda ett rederibolag för att förbättra de dittills usla förbindelserna mellan Gotland och svenska fastlandet. De förbindelser som hittills funnits har varit mindre tillförlitliga och framförallt anpassad för sommartrafik. Efter det att Gyllenram gett upp hoppet om att staten skulle göra något för att förbättra förbindelserna tar han alltså saken i egna händer och är med om att bilda Ångfartygsbolaget Gotland. Bolaget bildades i mars 1865 och fick sitt säte i Visby. Bolaget beställde genast sitt första fartyg vid Motala Werkstad, S/S WISBY som levererades 1866. Fartyget sattes genast i trafik mellan Visby och Stockholm. Trafiken slog väl ut och snart kunde bolaget beställa ytterligare fartyg. Utöver trafiken med passagerarfartyg mellan Gotland och fastlandet drev bolaget även lastfartyg mellan de gotländska kustsamhällena.
1894 ändrar bolaget namn till Ångfarytgsaktiebolaget Gotland och 1962 ändras namnet till Rederiaktiebolaget Gotland. I de flesta sammanhang används dock namnet Gotlandsbolaget.
Gotlandsbolaget har genom åren inte saknat konkurrens på gotlandstrafiken men under flera decennier var det ingen som på allvar lyckades hota det etablerade bolaget på trafiken mellan fastlandet och Gotland.

Rederi AB Nordö konkurrens under sextiotalet.


Möjligen var det denna brist på verklig konkurrens som ledde till att bolagets tonnage föråldrades och att man inte riktigt hängde med utvecklingen när bilismen började slå igenom som en viktig del av turismen. Att ha kapacitet för ett fåtal bilar som dessutom skulle lyftas ombord visade sig vara Gotlandsbolagets svaga punkt när man 1960 mötte konkurrens från ett nytänkande rederi. Det var Red AB Pool, ett dotterbolag till Red AB Nordö, som startade Ö-linjen med att sätta in M/S NORDPOL. Detta fartyg kunde låta bilarna köra ombord via en ramp vilket avsevärt underlättade för bilturister. Nordöbolagets flotta av moderna färjor ökade snabbt och Gotlandsbolaget tvingades snabbt att förnya sin fartygsflotta till moderna färjor anpassade till bilturism. 1967 köper Gotlandsbolaget upp konkurrenten samt några av detta rederis fartyg. Orsaken till detta uppköp var inte enbart att man ville göra sig av med en konkurrent. Det främsta skälet var att staten bestämt sig för att gå in med ekonomiskt stöd till gotlandstrafiken och då ville staten förhandla med bara ett rederi om detta stöd. 1970 är riksdagen färdig med beslut om trafiken till Gotland. Trafiken kommer att bedrivs på koncession av ett rederi som får ensamrätt till trafiken och där staten har kontroll över turtäthet och biljettpriser. Tanken är att man på detta sätt ska garantera tillförlitlig trafik under hela året till priser som ska jämställa Gotland med övriga transportpriser inom landet. Trafiken har hög beläggning och goda inkomster under sommarperioden men betydligt kärvare under resten av året. Med fri etableringsrätt på linjen skulle det vara möjligt för ett rederi att konkurrera enbart under den lönsamma sommarperioden och lämna den olönsamma trafiken till staten att lösa.

N & T Gotlandslinjen - förlorad koncession 1987


Gotlandsbolaget var säkert nöjd med denna lösning, förvissade om att nu vara ensamma på linjen för all framtid. Detta visade sig dock vara ett misstag. Efter år av klagomål på Gotlandsbolagets dåliga service förlorade man 1987, sin koncession då staten valde att göra sin upphandling av gotlandstrafiken av stockholmsrederiet Nordström & Thulin.
N & T som inte tidigare sysslat med passagerartrafik startade nu Gotlandslinjen AB som inledde sin trafik den 1/1 1988.
För Gotlandsbolaget innebar den förlorade koncessionen en förödmjukande förlust, men ekonomiskt visade det sig vara bra för bolaget. Genom att chartra ut sina färjor gjorde Gotlandsbolaget goda vinster.
Gotlandslinjen satte under sin tid in följande fartyg i Gotlandstrafiken:
M/S GRAIP 1977    M/S NORD GOTLANDIA 1981   
M/S NORD NEPTUNUS 1977    M/S VINDILE 1988   
Inchartrade: M/S VISBY 1980    M/S PATRICIA OLIVIA   

Destination Gotland - koncessionen åter till Gotlandsbolaget


N & T:s Gotlandslinje blev bara en historia på 10 år. 1998 återtar Gotlandsbolaget koncessionen för gotlandstrafiken genom det med Silja Line gemensamt ägda bolaget Destination Gotland. Efter en kort tid drar sig Silja ur samarbetet och Gotlandsbolaget är åter ensamma om gotlandstrafiken, dock behåller man namnet Destination Gotland.
Utöver trafiken med passagerarfärjor har man också drivit kompletterande trafik med lastfartyg och lastfärjor som under sommartrafiken gått i trafik på Gotland och under resten av året gått i trampfart eller i charter. Man har dessutom sedan 1985 haft drift- och bemanningsansvar för svensk Kärnbränslehantering, SKB:s, fartyg M/S SIGYN. 1959 bildas ett särskilt dotterbolag för lastfartygen Rederi AB Gute. Detta bolag såldes redan 1961.
Idag drivs trafiken på linjerna Visby-Nynäshamn resp Oskarshamn. Genom åren har man haft linjer till flera hamnar längs ostkusten samt till t.ex. Grankullavik på Öland.ÅLDERSORDNING

S/S VISBY 1866
S/S GOTLAND 1868
S/S KLINTEHAMN 1876
S/S THJELVAR 1876
S/S POLHEM 1889
S/S HANSA 1899
S/S VINETA 1913
S/S VISBY 1924
S/S CARLSÖ 1918
S/S GUTE 1926
S/S DROTTEN 1928
M/S GOTLAND 1936
M/S CHRISTOFFER POLHEM 1936
M/S VISBORG 1958
M/S THJELVAR 1955
M/S VISBY 1964
M/S GOTLAND 1964
M/S GOTLANDIA 1965
M/S ÖLÄNNINGEN 1965
M/S VISBY 1972
M/S GOTLAND 1973
M/S VISBY 1980
M/S WASA STAR 1981
M/S SIGYN 1982
M/S GOTLAND 1996
M/S THJELVAR 1981
M/S GOTLAND 1999
M/S GOTLANDIA 1999
M/S VISBY 2003
BOKSTAVSSORDNING

S/S CARLSÖ 1918
M/S CHRISTOFFER POLHEM 1936
S/S DROTTEN 1928
M/S DROTTEN 1972
S/S GOTLAND 1868
M/S GOTLAND 1936
M/S GOTLAND 1964
M/S GOTLAND 1973
M/S GOTLAND 1996
M/S GOTLAND 1999
M/S GOTLANDIA 1965
M/S GOTLANDIA 1999
S/S GUTE 1926
S/S HANSA 1899
S/S KLINTEHAMN 1876
S/S NESTOR 1868
M/S PATRICIA OLIVIA T/C
S/S POLHEM 1889
M/S SIGYN 1982
S/S THJELVAR 1876
M/S THJELVAR 1955
M/S THJELVAR 1964
M/S THJELVAR 1981
M/S WASA STAR 1981
S/S VINETA 1913
M/S VISBORG 1936
M/S VISBORG 1958
S/S VISBY 1866
S/S VISBY 1924
M/S VISBY 1964
M/S VISBY 1972
M/S VISBY 1980
M/S VISBY 2003
M/S ÖLÄNNINGEN 1965