BRYGGAN
REDERIER
FARTYGSINDEX
TILLBAKAOLJEKONSUMENTERNAS FÖRBUND – OK:s REDERIERKällor     


OLJEKONSUMENTERNAS FÖRBUND – OK:s REDERIER
Den svenska kooperativa rörelsen har sina anor från mitten av 1800talet. Främst är det kanske inom dagligvaruhandeln som vi känner denna rörelse som ofta sammanfattas som ”Konsum”. Den kooperativa rörelsen har dock haft betydelse även inom andra områden och i detta avsnitt är det rörelsens betydelse inom oljemarknaden som står i centrum.
Under 1930talet bildas IC, Bilägarnas Inköpscentral. Man byggde upp ett eget distributionsnät med egna mackar runt landet. Import av olja skedde genom fat lastade på skutor.

Efter kriget rustade Kooperativa Förbundet upp sin petroleumrörelse för att möta den förväntade ökningen av bilismen.
1945 bildas Sveriges Oljekonsumenters Riksförbund OK av Kooperativa Förbundet, Bilägarnas Inköpscentral, Svenska Lantmännens Riksförbund, Svenska Andelsfisk och Västkustfiskarnas Centralförbund. Det nya oljebolaget kom att bygga upp egna oljedepåer runt om i Sverige I samband med detta arbete anskaffade bolaget sina första fartyg, två äldre tankfartyg. Tanken var dock aldrig att ge sin in i rederirörelse. Fartygen var i stället tänkta att användas som oljelagringsfartyg. Suezkrisen innebar dock att ett av fartygen tillfälligt sattes i trafik för några resor, snart var hon åter i tjänst som lagerfartyg igen.

1939 bildade Kooperativa Förbundet, genom sitt dotterbolag Superfosfat Fabriks AB, tillsammans med Stockholms Rederi AB Svea, REDERI AB SATURNUS . Syftet med detta rederi var att driva tankfartyg, en verksamhet som KF hade uppenbara intressen i. Ett byggnadskontrakt på ett 15.000 tons tankfartyg övertogs från Svea. Saturnus kom under sin tid att i huvudsak ägna sig åt tankfart även om det också förekom last och kylfartyg.
1956 enades Svea och KF att dela upp bolaget mellan sig. För OK:s del innebar det att de två fartygen M/T Sirius och M/T Scandius överfördes till OK och blev M /T Oktavius och M/T Okturius. Därmed var också OK som fristående rederirörelse bildad.

OK kom under sin tid som rederirörelse att äga egna fartyg för transport av såväl råolja som kusttankers för raffinerade oljeprodukter ner till bunkertankers. Råolja transporterades till egna raffinaderier, som t.ex. Scanraff, för vidare distribution av de färdiga oljeprodukterna till OK:s egna oljedepåer och bensinmackar.

Under 1980talets sjöfartskris avvecklar OK sin rederiverksamhet. Samtidigt går statliga Svenska Varv in med stödåtgärder för att rädda verksamheten vid Uddevallavarvet. Den rederirörelse som Svenska Varv bildade för att driva dessa fartyg fick namnet Rederi AB Oktetten, fartygen fick namn som väl följde i OK traditionen som t.ex. Oktella. Dessutom bar dessa fartyg OK:s skorstensmärken och gick i trafik för OK. I praktiken kom OK rederirörelse att fortleva ännu ett antal år.

I slutet av 1990talet omorganiserares OK. Hela verksamheten från raffinaderier till distributionsnät slås samman med andra bensinbolag eller säljs av. Så bildas Preem 1996 tillsammans med Texaco där raffinaderier och OK:s bensinstationer i syd och Västsverige ingår. Andra av OK:s stationer går samman med Q8.


Note: Kommandobryggan brukar som regel bara använda vykort för att illustrera rederiernas fartyg. OK har varit mycket sparsamma med att ge ut vykort av sina fartyg. Däremot har man varit mycket frikostiga med vanliga foton av god kvalitet. För OK gör jag därför ett undantag och använder även dessa foton i sammanställningen.


BOKSTAVSORDNING
M/T OKEANOS 1958
T/T OKEANOS 1976
M/T OKLAHOMA 1962
M/T OKLAND 1966
M/T OKTAN 1953
M/T OKTANIA 1963
M/T OKTANIA 1981
M/T OKTAVIUS 1973
M/T OKTAVIUS 1986
M/T OKTELLA 1982
M/T OKTURUS 1955
M/T OKTURUS 1973
Extra
OK bordsflagga