BRYGGAN
REDERI
SKÅNSKA FÄRJOR
FARTYGSINDEX
TILLBAKALINJEBUSS INTERNATIONAL
SCANDINAVIAN FERRY LINEKällor

ÅTER LINJEBUSS FARTYGSLISTA

LINJEBUSS INTERNATIONAL


Rederiet grundas 1954 som ett helägt dotterbolag till Stockholms Red AB Svea.
1969 ändrar bolaget sitt namn till Scandinavian Ferry Line, SFL, ett samlande namn för Sveas samtliga skånska färjelinjer.
1974 tar Johnson över anrika Sveabolaget med dess dotterbolag SFL
1980 inleder Johnsongruppen ett samarbete med Swedcarrier, det samlande namnet för SJ:s färjebolag, och bildar det 50/50-ägda bolaget Scandinavian Ferry Line SFL. Under detta namn samlades ägarnas linjer Öresundsbolaget, flygbåtarna, LB-färjorna, Saga/Travelinjen
1983 köper Swedcarrier Johnsons ägardel och blir ensamägare till SFL.
1991 genomför SJ färjetrafik en omstrukturering av sin verksamhet och bildar bolaget SweFerry som samlar alla linjer under detta namn. Samtidigt bildas ScandLines som ett gemensamt färjebolag med DSB på Helsinborg-Helsingörleden.
1997 genomförs namnändringen till ScandLines för alla linjer inom bolaget.
1999 köper Stena Line, Göteborg, den svenska delen av ScandLines.

Linjebuss International, LB-färjorna
Helsingborg-Helsingör


När trafiken mellan Helsingborg-Helsingör började är förmodligen omöjligt att veta. Redan stenåldersmänniskorna lär ha tagit sig över sundet där det är som smalast (ett förhållande som nutidsmänniskan förbisett då man valde att bygga bron där sundet är som bredast…)
Reguljär färjetrafik startades 1892 som ett samarbete mellan danska järnvägen DSB och Skåne-Hallands järnvägar, en ägarandel som senare övertogs av SJ. Efter andra världskriget ökade bilism och bussturism och många ville över sundet ut mot kontinenten. Det av Johnsonkoncernen grundade Linjebuss startade reguljära busslinjer mot kontinenten, men allt som oftast fastnade bolagets bussar i färjeköerna vid sundet. Järnvägsbolagens färjor var utan konkurrens och ovilliga att anpassa sig till de nya trafikanternas krav.
Lösningen blev att Rederi AB Svea, som 1954 köpt de internationella busslinjerna av Johnson och bildat Linjebuss International, valde att satsa på egen färjeverksamhet över sundet. Svea hade ju gamla anor från trafiken över sundet då rederiets ångbåtslinjer trafikerat regionen tidigare. 1955 startade linjen Helsingborg-Helsingör med den inchartrade färjan S/S BETULA. Rederiets namn blev Linjebuss International, LB-färjorna, ett helägt dotterbolag till Svea.
1958 delas bolaget så att den renodlade buss och resebyråverksamheten drivs av Linjebuss och färjeverksaheten drivs av Linjebuss International

Skandinavisk Linietrafik, SL-färjorna
Landskrona-Köpenhamn

1961 köper LBI linjen Skandinavisk Linietrafik, ett danskt rederi som från början av 50talet drivit färjelinje mellan Landskrona och Köpenhamn. Linjen har sitt ursprung i de valutarestriktioner som gällde i Danmark efter kriget. Dessa restriktioner ledde bland annat till att den populära filmen "Borta med vinden" inte kunde visas i Danmark. Danskarna tog sig därför med färja över sundet för att se filmen i Landskrona. Den nära kopplingen till filmen och färjelinjens tillblivelse ledde till att fartygen fick namn med ändelsen "scarlett" efter en av huvudpersonerna i filmen, Scarlett O´Hara.
I LinieBuss ägo kom linjen att få namnet SL-färjorna, men traditionen med "scarlett" som namn fortsatte även i svensk ägo.
1980 upphörde trafiken på denna linje i LBI regi.
Trafiken pä linjen drevs under nägra är vidare av det nybildade rederiet Scarlett Line. Detta rederi drev sin trafik med bland annat den frän SL övertagna M/S DANA SCARLETT
1964 sätts M/S SCANIA in på den i SL:s namn nystratade linjen Korsör-Kiel. Redan 1966 läggs denna linje ner med anledning av förändrade taxfreeregler.

Trave Line, TL-färjorna
Helsingborg-Travemünde.


Denna linje presenteras under TRAVE/SAGA/TT-LINE
ÅTER LINJEBUSS FARTYGSLISTA

BRYGGAN
REDERI
SKÅNSKA FÄRJOR
FARTYGSINDEX
TILLBAKA